Hỗ trợ trực tuyến

  • Nguyệt Ánh - Kinh doanh
  • Tư vấn - Dịch vụ
  • (0251) 3948281 - 3948787 
    0915 747 135

  • Vari-focal Manual Iris)

    Vari-focal Manual Iris

    Mã sản phẩm: Manual Iris 5.0_50
    Giá: 0 VND

  • Vari-focal Manual Iris)

    Vari-focal Manual Iris

    Mã sản phẩm: Manual Iris 2.8_12
    Giá: 0 VND

  • Vari-focal DC Auto Iris)

    Vari-focal DC Auto Iris

    Mã sản phẩm: DC Auto Iris 2.8_8
    Giá: 0 VND

  • Vari-focal DC Auto Iris)

    Vari-focal DC Auto Iris

    Mã sản phẩm: DC Auto Iris 5.0_50
    Giá: 0 VND

  • Vari-focal DC Auto Iris)

    Vari-focal DC Auto Iris

    Mã sản phẩm: DC Auto Iris 3.0_8
    Giá: 0 VND

  • Pinhole Auto Iris Lens 2.8mm)

    Pinhole Auto Iris Lens 2.8mm

    Mã sản phẩm: Auto Iris Lens 2.8
    Giá: 0 VND

  • Pinhole Auto Iris Lens 4mm)

    Pinhole Auto Iris Lens 4mm

    Mã sản phẩm: Auto Iris Lens 4mm
    Giá: 0 VND

  • Ống kính tự động 3.5 - 8mm)

    Ống kính tự động 3.5 - 8mm

    Mã sản phẩm: Auto Iris Lens 35-8
    Giá: 0 VND

  • Ống kính tự động 2.8 - 12mm)

    Ống kính tự động 2.8 - 12mm

    Mã sản phẩm: Auto Iris Lens 3_12
    Giá: 0 VND

  • Ống kính 5 - 100mm)

    Ống kính 5 - 100mm

    Mã sản phẩm: Lens 5 - 100mm
    Giá: 0 VND

  • Ống kính 6 -60mm)

    Ống kính 6 -60mm

    Mã sản phẩm: Lens 6 - 60mm
    Giá: 0 VND

  • Ống kính 3.5 - 8mm)

    Ống kính 3.5 - 8mm

    Mã sản phẩm: Lens 3.5 - 8mm
    Giá: 0 VND

  • Ống kính 8mm)

    Ống kính 8mm

    Mã sản phẩm: Lens 8mm
    Giá: 0 VND

  • Ống kính 6mm)

    Ống kính 6mm

    Mã sản phẩm: Lens 6mm
    Giá: 0 VND

  • Ống kính 4mm)

    Ống kính 4mm

    Mã sản phẩm: Lens 4mm
    Giá: 0 VND

  • Ống kính 2.8mm)

    Ống kính 2.8mm

    Mã sản phẩm: Lens 2.8mm
    Giá: 0 VND